Aprovat el projecte de llei del Voluntariat

El Govern ha aprovat aquest dimarts l’avantprojecte de llei amb l’objectiu de reconèixer i protegir el model català de voluntariat.

El Govern ha aprovat el Projecte de llei del voluntariat, que té per objectiu fomentar, promoure, reconèixer i protegir el model català de voluntariat. La norma neix a petició del sector i s’ha elaborat amb la participació de les entitats i federacions del món associatiu i del voluntariat del país.

Amb aquesta llei, el Govern busca “el màxim reconeixement i valoració social dels voluntaris” un col·lectiu que, segons ha destacat la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, cal fomentar pel paper “tan rellevant” que desenvolupa  com a “agent del canvi social i escola de democràcia”.

Munté ha recordat que Catalunya té les competències exclusives -recollides a l’Estatut- en aquesta matèria, però que encara no es disposava d’un marc normatiu més enllà de la Carta del Voluntariat aprovada el 1995 arran del I Congrés de Voluntariat de Catalunya, que va ser reconeguda pel Parlament l’any 1996. En aquest sentit, el Projecte de llei recull el contingut d’aquella carta i un reconeixement dels drets i obligacions dels voluntaris, alhora que “no redueix les obligacions del Govern” per garantir els drets socials.

El text, que ara començarà el tràmit parlamentari, defineix què és el voluntariat i el diferencia d’altres tipus d’accions de participació i col·laboració ciutadana desenvolupades des de la gratuïtat i des de la solidaritat. Així, segons el Projecte de llei, una persona voluntària és algú que “de forma lliure i solidària, per voluntat pròpia i sense contraprestació econòmica, decideix dedicar part del seu temps a exercir, de manera compartida amb altres persones, un compromís de transformació de la societat, en el marc d’una entitat privada sense ànim de lucre, estable i que actuï en benefici d’altri, d’acord amb el compromís formal adquirit entre les dues parts i el respecte a les normes de funcionament i d’organització de l’entitat”.

Així mateix, el text estableix els drets i els deures de les persones voluntàries i de les entitats i defineix els 5 àmbits d’actuació del voluntariat:

Social: centra la seva activitat a atendre les persones, especialment els col·lectius més vulnerables, en situació de risc o amb necessitats, tot promovent la justícia social amb la finalitat d’aconseguir el respecte a la dignitat de les persones i el seu benestar i contribuir a la millora de la seva qualitat de vida.

Comunitari: centra la seva activitat en el grup, en el conjunt d’individus, en la col·lectivitat o la comunitat com a espai motor de l’actuació per promoure la convivència, la millora de les condicions socioeconòmiques, la cohesió i la participació socials amb la finalitat de promocionar la participació conjunta com a espai d’integració a la vida ciutadana. S’hi engloben les activitats de lleure, educatives i de formació, d’informació i assessorament, veïnals, socioculturals i esportives.

Cultural: centra la seva activitat en la cultura com a referent de l’actuació amb la finalitat de contribuir en sentit ampli a la dinamització cultural en els àmbits de la cultura popular i tradicional, la difusió i la defensa del patrimoni cultural, l’impuls de la producció cultural o artística i la dinamització cultural associativa.

Ambiental: centra la seva activitat en el medi i en l’entorn ambiental com a espai físic en el qual ens movem i ens desenvolupem amb la finalitat de promoure la conservació i millora del medi ambient i la seva biodiversitat per tal de fer possible un món més sostenible mitjançant accions diverses relacionades amb l’educació i la sensibilització ambiental, les bones pràctiques o les actuacions directes al territori.

Internacional: centra la seva activitat en la realitat d’altres països o en la representació no governamental de Catalunya a l’exterior amb la finalitat de donar resposta a la realitat global mitjançant accions d’educació per al desenvolupament, la pau i els drets humans, projectes de desenvolupament integral, de governança democràtica i d’activisme associatiu, així com intervencions sobre resolució de conflictes, foment de la no-violència, promoció del coneixement dels drets humans i de la seva defensa o d’acció humanitària i d’emergència.

El Projecte de llei també defineix les relacions entre les administracions públiques i les entitats, que s’han de fomentar en els principis de col·laboració, complementarietat i participació amb l’objectiu de cercar l’acord entre els diferents actors participants en el territori. En aquest marc conceptual, la Generalitat de Catalunya es dota de quatre elements estructurals que han de vertebrar i garantir el model de relació de l’Administració de la Generalitat amb el sector: existència d’un òrgan consultiu i assessor en matèria d’associacionisme i voluntariat; disseny conjunt de les polítiques públiques que afecten el sector; promoció i impuls del cens d’entitats de voluntariat com a registre públic, i suport a la formació del voluntariat duta a terme per entitats.

Per acabar, el text descriu quines han de ser les polítiques públiques de foment del voluntariat per part de les administracions públiques catalanes, amb l’objectiu d’enfortir el sector i dotar-lo de les eines necessàries per a la promoció, la consolidació i la protecció del model català del voluntariat.

Aquestes accions consisteixen a fomentar el treball en xarxa i la posada en comú dels recursos existents en un mateix territori; potenciar mesures per a la sensibilització de la ciutadania i la seva incorporació a projectes o programes de voluntariat dins de les entitats; impulsar campanyes d’informació i sensibilització sobre el voluntariat, la difusió dels seus valors i la implementació de mesures per al reconeixement públic de la tasca del voluntariat; facilitar espais de trobada i debat entre les entitats; promoure la convocatòria de línies d’ajuts per als projectes i les accions de les entitats; donar suport a les activitats formatives de les entitats; impulsar accions d’investigació, estudis i publicacions sobre el voluntariat; promoure l’accés als serveis d’informació, documentació, assessorament i suport tècnic a les entitats; impulsar la presència de les accions voluntàries en els mitjans de comunicació i la difusió de la tasca realitzada, així com promoure la connexió i el treball en xarxa de les entitats catalanes amb altres entitats de fora de Catalunya.

En aquest sentit, la nova norma determina que aquestes tasques s’han de dur a terme entre les diferents administracions públiques de manera coordinada, i les administracions locals han de procurar difondre i posar a l’abast de les entitats i la ciutadania els recursos que la Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició.

Font: Social.cat

 

Publicada el

Dejar un comentario