Avís legal

AVÍS LEGAL

L’informem que la informació inclosa en aquest correu electrònic és CONFIDENCIAL, sent per a ús exclusiu del destinatari a dalt esmentat. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l’informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d’aquesta comunicació sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem ens ho notifiqui immediatament per aquesta mateixa via i procedeixi a la seva eliminació.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Consorci d’Acció Social de la Garrotxa amb NIF P6700012E, ubicat a Plaça del Palau, 8, 17800, Olot (Girona) , tel. 972266644 , correu electrònic casg@casg.cat, és el titular d’aquesta web i s’encarrega de vetllar per la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis que s’hi contenen.

Els usuaris d’aquesta web es comprometen a fer sempre un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereixen, abstenint-se de realitzar activitats il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. En especial, els usuaris han d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra els principis d’igualtat i no discriminació, la intimitat, l’honor i la pròpia imatge.

.PROTECCIÓ DE DADES

El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa l’informa que la seva adreça de correu electrònic, així com la resta de les dades de caràcter personal que ens faciliti a través d’aquest mitjà, seran incorporades a un fitxer titularitat del Consorci, amb la finalitat d’atendre les seves peticions d’informació, queixes, reclamacions i també per a la gestió de tots aquells tràmits administratius que puguin ser duts a terme a través d’aquest canal de comunicació. Vostè podrà exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades de la manera següent:

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades de caràcter personal

Per sol·licitar informació i/o contactar amb el delegat de protecció de dades (DPD) fer clic aquí.